Research

24.Xinyu Ma, Yuwei Zhu, De Dong, Yan Chen, Shubo Wang, Dehui Yang, Zhuo Ma, Anqi Zhang, Fan Zhang, Changyou Guo, Zhiwei Huang#.

Cryo-EM structures of two human B cell receptor isotypes.

Science. 2022 Aug 18.


23.Xinzhi Li, Kaixin Ding, Xueying Li, Bingchuan Yuan, Yuqin Wang, Zhicheng Yao, Shuaikang Wang, He Huang, Bolin Xu, Liwei Xie, Tuo Deng, Xiao-wei Chen & Zheng Chen#.

Deficiency of WTAP in hepatocytes induces lipoatrophy and non-alcoholic steatohepatitis (NASH)

Nature Communications. 2022 Aug 4.


22.Yan Chen, Yuwei Zhu, Xiang Li, Wenbo Gao, Ziqi Zhen, De Dong, Buliao Huang, Zhuo Ma, Anqi Zhang, Xiaocui Song, Yan Ma, Changyou Guo, Fan Zhang & Zhiwei Huang#.

Cholesterol inhibits TCR signaling by directly restricting TCR-CD3 core tunnel motility

Molecular Cell. 2022 Mar 9.


21. Na Wang, Xinheng He, Jing Zhao, Hualiang Jiang, Xi Cheng, Yu Xia,  H. Eric Xu Yuanzheng He#.

Structural basis of leukotriene B4 receptor 1 activation. 

Nature Communications. 2022 Mar 3;13(1):1156. 


20. Zhenmei Xu, Tatsuya Ikuta, Kouki Kawakami, Ryoji Kise, Yu Qian, Ruixue Xia, Ming-Xia Sun, Anqi Zhang, Changyou Guo, Xue-Hui Cai, Zhiwei Huang, Asuka Inoue Yuanzheng He#

Structural basis of sphingosine-1-phosphate receptor 1 activation and biased agonism. 

Nature Chemical Biololy2021 Dec 22.


19.Ruixue Xia, Na Wang, Zhenmei Xu, Yang Lu, Jing Song, Anqi Zhang, Changyou Guo &Yuanzheng He#.

Cryo-EM structure of the human histamine Hreceptor/Gq complex.

Nature Communications. 2021 12:2086.


18. Xinzhi Li, YongsenWu, Yue Song, Na Ding, Min Lu, Linna Jia, Yujun Zhao, Ming Liu Zheng Chen#.

Activation of NF-κB-Inducing Kinase in Islet β Cells Causes β Cell Failure and Diabetes.

Molecular Therapy. 2020.07.016 


17.Changzhi Li, Xuan Dong, Wenjing Du, Xin Shi, Kangjie Chen, Wei Zhang# and Minghui Gao#.

LKB1-AMPK axis negatively regulates ferroptosis by inhibiting fatty acid synthesis.

Signal Transduction and Targeted Therapy. (2020)5:187.


16.Fan Zhang, Rui Gan, Ziqi Zhen, Xiaoli Hu, Xiang Li, Fengxia Zhou, Ying Liu, Chuangeng Chen, Shuangyu Xie, Bailing Zhang, Xiaoke Wu & Zhiwei Huang#.

Adaptive immune responses to SARS-CoV-2 infection in severe versus mild individuals.

Signal Transduction and Targeted Therapy. (2020)5:156.


15.Kaiming Zhang*, Shuo Wang*, Shanshan Li*, Yuwei Zhu*, Grigore D. Pintilie, Tung-Chung Mou, Michael F. Schmid,  Zhiwei Huang#, and Wah Chiu#. 

Inhibition mechanisms ofAcrF9, AcrF8, and AcrF6 against type I-F CRISPR–Cas.

 PNAS2020 117 (13): 7176-7182.


14.Yuqin WangMing GaoFuxing Zhu, Xinzhi LiYing YangQiuxin YanLinna Jia, Liwei Xie Zheng Chen#.

METTL3 is essential for postnatal development of brown adipose tissue and energy expenditure in mice.

Nature Communications.2020 11:1648.


13.Yang Lu,X. Edward Zhou,Xiang Gao,Na Wang,Ruixue Xia,Zhenmei Xu,Yu Leng,Yuying Shi,Guangfu Wang,Karsten Melcher,H. Eric Xu&Yuanzheng He#.

Crystal structure of heliorhodopsin 48C12.

Cell Research. 2020 30, 88-90.

pages


 An anti-CRISPR protein disables type V Cas12a by acetylation. 

Nature Structural & Molecular Biology. 2019 26: 308–314.


10. Yuanzheng He*#, Jingjing Shi*, Quang Tam Nguyen*, Erli You, Hongbo Liu, Xin Ren, Zhongshan Wu, Jianshuang Li, Wenli Qiu, Sok Kean Khoo, Tao Yang, Wei Yi, Feng Sun, Zhijian Xi, Xiaozhu Huang, Karsten Melcher, Booki Min#, and H. Eric Xu#. 

Development of highly potent glucocorticoids for steroid-resistant severe asthma.

 PNAS. 2019 116 (14): 6932-6937.


9. Minghui Guo, Kaiming Zhang, Yuwei Zhu, Grigore D. Pintilie, Xiaoyu Guan, Shanshan Li, Michael F. Schmid, Zhuo Ma, Wah Chiu#& Zhiwei Huang#.

Coupling of ssRNA cleavage with DNase activity in type III-A CRISPR-Csm revealed by cryo-EM and biochemistry. 

Cell Research. 2019 29:305-312.


8. Minghui Guo, Kuan Ren, Yuwei Zhu, Ziyun Tang, Yuhang Wang, Bailing Zhang& Zhiwei Huang#

Structural insights into a high fidelity variant of SpCas9. 

Cell Research. 2019 29:183–192.


7. Gao M*#, Yi J* Zhu J, Minikes A, Monian P, Thompson C, and Jiang X#. 

Role of Mitochondria in Ferroptosis. 

Molecular Cell. 2018 73: 1–10.


6. Li X, Jia L, Chen X, Dong Y, Ren X, Dong Y, Chen Y, Xie L, Liu M, Shiota C, Gittes GK, Rui L, Chen Z*.

Islet α-cell Inflammation Induced By NF-κB inducing kinase (NIK) Leads to Hypoglycemia, Pancreatitis, Growth Retardation, and Postnatal Death in Mice.

Theranostics. 2018 8(21):5960-5971.


5. Jing M, Zhang P, Wang G, Feng J, Mesik L, Zeng J, Jiang H, Wang S, Looby JC, Guagliardo NA, Langma LW, Lu J, Zuo Y, Talmage DA, Role LW, Barrett PQ, Zhang LL, Luo M, Song Y, Zhu JJ and Li Y. 

A genetically encoded fluorescent acetylcholine indicator for in vitro and in vivo studies. 

Nature Biotechnology. 2018 36: 726-737.


4. Zhang L*, Zhang P*, Wang G*, Zhang H*, Zhang Y, Yu Y, Zhang M, Xiao J, Crespo P, Hell JW, Lin L, Huganir RL, Zhu JJ. 

Ras and Rap Signal Bidirectional Synaptic Plasticity via Distinct Subcellular Microdomains. 

Neuron2018 98: 783-800.


3. Gao M#, Jiang X#. 

To Eat or Not to Eat – The Metabolic Flavor of Ferroptosis. 

Current Opinion in Cell Biology. 2018 51:58-64. (#Co-corresponding authors)


2. De Dong*, Minghui Guo*, Sihan Wang*, Yuwei Zhu, Shuo Wang, Zhi Xiong, Jianzheng Yang, Zengliang Xu and Zhiwei Huang#

Structural basis of CRISPR-SpyCas9 inhibition by an anti-CRISPR protein. 

Nature. 2017 546:436-439. doi: 10.1038/nature22377.


1. Dan Wu*, Xiaoyu Guan *, Yuwei Zhu*, Kuan Ren, Zhiwei Huang#

Structural basis of stringent PAM recognition by CRISPR-C2c1 in complex with sgRNA. 

Cell Research. 2017 27: 705-708. doi: 10.1038/cr.2017.46.